Etusivu / Seura / Säännöt

Etelä-Pohjanmaan Jousimetsästäjät Ry:n säännöt.

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI

Yhdistyksen nimi: Etelä-Pohjanmaan Jousimetsästäjät Ry.

Kotipaikka: Kauhajoen kunta, Länsi-Suomen lääni

Yhdistys on perustettu elokuun 9. pnä 1992 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

Seura on Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n jäsen. Liiton jäsenenä seura noudattaa liiton sääntöjä ja määräyksiä.

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoitus

1. Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästämistä jousella ja nuolella metsästyslakien ja -asetusten mukaisesti.

2. Riistanhoito ja luonnonsuojelutoiminta ja sen kehittäminen.

3. Jousiampumaurheilu

4. Tietouden lisääminen jousella ja nuolella metsästyksestä, jousimetsästysvälineistä ja metsästystavoista.

5. Eräperinteen vaaliminen

6. Nuorisotyö

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) suorittamalla riistanhoitotöitä

2) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

3) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

4) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

5) kouluttamalla jäseniään;

6) järjestämällä jousella ja nuolella tapahtuvia metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää jousiampumarataa.

4 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen, tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla henkilö- ja yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 § JÄSENTEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun, ja kesäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Seuran johtokunta valitsee jäsenet anomuksesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua.

Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran vuosikokouksessa.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen

1) Pitämällä luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä, sekä pyytämästään riistasta sekä:

2) tekemään näistä joka vuotuisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

6 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka:

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii seuran sääntöjen, tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava, tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosikokouksen tammi-helmikuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta:

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille

3) Sähköpostilla ja tekstiviestillä

9 § VUOSIKOKOUSASIAT

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2) Todetaan kokouksen laillisuus;

3) Hyväksytään työjärjestys;

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi;

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle tilikaudelle;

9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa kokouksen ratkaistavaksi;

13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15) Päätetään tehtävistä esityksistä;

16) Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

11 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava, sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

12 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, äänten sattuessa tasan arpa ratkaisee. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

14 § SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

15 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

16 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

17 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin että seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutuisivat suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa, sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävien jako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä,

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;

8) nimetä edustajat kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

10) pitää seuran jäsenluetteloa;

11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

13) hyväksyä ja erottaa jäsenet;

14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä, sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Jousimetsästäjäin liitolle.

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.